WWW.VAKTU.CZ - Hydrolab

VAK Trutnov, a. s. nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov


Mgr. Šárka Bryknarová – vedoucí zkušební laboratoře
Barbora Kosinková – zástupce vedoucí zkušební laboratoře
tel.: 499841582
mobil: 731450018
e-mail: hydrolab@vaktu.cz


Sídlo:
Kladská ul. (ČOV), Bohuslavice nad Úpou, 541 03 Trutnov 3Vzorky odpadních vod příjímáme POUZE v pondělí, úterý a čtvrtek od 6:15 - 10:00 hod, v jiné termíny dle dohody!!!
POZOR ZMĚNA: od 2.10.2023 příjem vzorků odpadních vod – pondělí, úterý a čtvrtek od 6:15 do 9:00 hod.

1.7. – 6.9.2024 nebudou přijímány vzorky pitných a odpadních vod.

• Zkušební laboratoř Hydrolab má zaveden systém zabezpečení a řízení kvality
  podle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025:2018.

• Na základě osvědčení o akreditaci a její nedílné přílohy provádíme rozbory a odběry pitných,
  podzemních a povrchových vod dle vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších
  předpisů. a vyhl. Mze č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb
  ve znění pozdějších předpisů. Rozbory a odběry odpadních vod provádíme dle vyhl. 328/2018 Sb.

• Pro právnické i fyzické osoby provádíme rozbory vod požadované Krajskou hygienickou
  stanicí a referátem životního prostředí.
  Jedná se zejména o:
• Mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru dle vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb.
• Krácený rozbor dle vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb.
• Úplný rozbor dle vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb.
• Rozbory vod ze soukromých studen dle domluvy
• Rozbory odpadních vod z ČOV, septiků, lapolů aj.

• V rámci našich vzorkovacích okruhů nabízíme pro provozovatele vodovodních sítí,
  obecních čistíren i soukromým osobám svoz jednotlivých vzorků.
  Pro smluvní partnery máme připraveny zvýhodněné ceny za rozbory.

• Stanovení ukazatelů, které laboratoř neprovádí, zajišťujeme po vzájemné dohodě
  subdodávkou v jiné akreditované laboratoři.

• Mimo rámec výše uvedeného Osvědčení o akreditaci nabízí naše laboratoř také
  hygienické zajištění zdrojů pitné vody (chlorování) a poradenství v oblasti
  vodního hospodářství.

• Podrobnější informace o rozborech, odběrech, a dalších službách vám rádi sdělíme
  na telefonních číslech 499841582 nebo 731450018.